Hotline: 0965353584

Trong những năm gần đây, cụm từ “kỹ năng sống” được nhắc đến khá nhiều với nhiều cách hiểu khác nhau, một trong những giải thích đáng tin cậy là định nghĩa sau đây của  WHO về kỹ năng sống:

“Năng lực tâm lý xã hội là khả năng ứng phó một cách có hiệu quả với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống. Đó cũng là khả năng của một cá nhân để duy trì một trạng thái khoẻ mạnh về mặt tinh thần, biểu hiện qua hành vi phù hợp và tích cực khi tương tác với người khác, với nền văn hóa và môi trường xung quanh. Năng lực tâm lý xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức khoẻ theo nghĩa rộng nhất về mặt thể chất, tinh thần và xã hội. Kỹ năng sống là khả năng thể hiện, thực thi năng lực tâm lý xã hội này”

 Hiểu một cách ngắn gọn thì kỹ năng sống là khả năng thực thi các hành vi, hoạt động sống, kỹ năng sống tốt sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp, tích cực, kỹ năng sống chưa tốt sẽ làm giảm chất lượng sống, khiến con người gặp khó khăn, gây nguy hiểm trong việc duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Giáo dục kỹ năng sống là chuẩn bị về mọi mặt để trẻ ứng phó một cách hiệu quả với những vấn đề về giao tiếp xã hội, về sinh tồn, quản lý cảm xúc, tự lập, quản lý tài chính, lãnh đạo và hợp tác. Chính vì vậy, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ cũng quan trọng như mọi môn học khác trẻ được học ở trường như ngôn ngữ, lịch sử hay tính toán vì kỹ năng sống quyết định phần lớn khả năng thành công, hạnh phúc, an toàn mà trẻ đạt được trong hiện tại và tương lai. Giáo dục kỹ năng sống càng sớm sẽ giúp tạo cho trẻ một nền tảng vững chắc để trẻ có một năng lực tâm lý xã hội tốt và hoàn thiện về nhân cách.

Viettalentkids - chuyên gia kỹ năng